arrow top

Regulamin

 

Rozdział 1.

Postanowienia Ogólne

 

§1


Sklep internetowy eightavenue.pl jest własnością eight avenue z siedzibą w Legnicy.

 

§2


Sklep eightavenue.pl zajmuje się sprzedażą odzieży damskiej, obuwia, torebek oraz akcesoriów.

 

§3


Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Cennik - zestawienie towarów sprzedawanych przez eight avenue wraz z cenami.

Cennik dostępny jest na stronie internetowej eightavenue.pl

Ceny w cenniku zawierają już podatek VAT.
Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży z eight avenue. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Konsument - osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży z eight avenue w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.
Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży.
Umowa - umowa sprzedaży towarów przez eight avenue na rzecz Klienta.
Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz. 1244).
Ustawa o Ochronie Konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
Towar - każda rzecz z zakresu dostępnego w eight avenue, która jest przedmiotem sprzedaży przez

eight avenue Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej eightavenue.pl

 

§4


Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów przez eight avenue, określa prawa i obowiązki Sklepu eight avenue i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

§5


Informacje dotyczące towaru, jego opisu i ceny stanowią propozycję zawarcia umowy sprzedaży. Przed zdecydowaniem o kupnie Klient winien się zapoznać się z informacjami znajdującymi się przy zdjęciu - zawierają one szczegółowy opis właściwości towaru.
Rozdział 2.

Zawarcie umowy i dostawa towaru

 

§6


Klient zamierzający nabyć towar w Sklepie eightavenue.pl może złożyć zamówienie w następujący sposób:
- telefonicznie: 732-868-889
- pocztą internetową: bok@eightavenue.pl
- za pośrednictwem sklepu internetowego eightavenue.pl


W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego eightavenue.pl Klient wypełnia formularz zamówienia. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką.
Zamówienie może zostać także złożone przy użyciu systemu zamówień dostępnego po zalogowaniu się; użycie tego sposoby wymaga od Klienta uprzedniego zarejestrowania się w systemie; po zarejestrowaniu się Klient otrzymuje swój Login oraz hasło
Po wypełnieniu formularza Klient potwierdza zamówienie naciskając na przycisk "Zamawiam".

 

§7


Wszystkie prezentowane na stronie internetowej eightavenue.pl towary są w ciągłej sprzedaży, w razie braku Klient otrzyma odpowiedź.

 

§8


Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny sklepu eightavenue.pl. generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Sklepu eightavenue.pl jako oczekujące.
Niezależnie od potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej, pracownik Sklepu eightavenue.pl może zweryfikować telefonicznie dane osoby zamawiającej i potwierdza fakt złożenia zamówienia oraz termin dostawy.
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia umowa sprzedaży pomiędzy Sklepem

 eight avenue a Klientem zostaje zawarta. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Sklepu eightavenue.pl jako potwierdzone.
Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienia nie uda się potwierdzić umowa nie dochodzi do skutku.
W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych Sklep eightavenue.pl ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.
W sytuacjach szczególnych Sklep eightavenue.pl ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.

 

§9


Zamówienie może być przez Klienta odwołane, jeżeli w ciągu 1 godziny od złożenia zamówienia złoży on telefonicznie pod numer telefonu: 732- 868- 889 lub za pośrednictwem poczty e-mail oświadczenie o odwołaniu zamówienia.

 

§10


Zamówienia są realizowane przez Sklep eightavenue.pl w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
Istnieją następujące sposoby dostarczenia zamówionego towaru:

Firma Kurierska DPD
Koszt przesyłki na terenie Polski: 16 PLN
Wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty, w kolejnym dniu roboczym.


Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostaną dostarczone Klientowi najpóźniej do 3 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

§11


Za zamówiony towar Sklep eightavenue.pl nalicza cenę według Cennika.
Za zamówiony towar Klient płaci Sklepowi eightavenue.pl - przedpłatą - przelewem na konto firmy podane na stronie Kontakt lub na potwierdzeniu zawarcia umowy.

 

§12


Sklep eightavenue.pl gwarantuje, że wszystkie oferowane towary są legalnego pochodzenia i są objęte pełną gwarancją.

 


Rozdział 3.

Postanowienia szczególne.

 

§13


W przypadku Klienta będącego Konsumentem z chwilą wydania towaru wraz z elektronicznym potwierdzeniem warunków zawarcia umowy może on odstąpić od umowy bez podania przyczyn. W tym celu należy na piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania zamówionego towaru przesłać je na adres:


a) eight avenue Katarzyna Radziejewska ul. Warmińska 29/1, 59-220 Legnica
b) Email - bok@eightavenue.pl


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach:
- dotyczących towaru - po usunięciu przez Klienta plomb gwarancyjnych
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Wzajemne świadczenia ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

§14


Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie.
Sklep eightavenue.pl zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia.
Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie.

 Rozdział 4.

Postępowanie reklamacyjne

 

§15


Reklamacje mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej listownie na adres:

eight avenue Katarzyna Radziejewska ul. Warmińska 29/1, 59-220 Legnica
Wadliwy towar winien być należycie zapakowany w wraz z dodatkami, które są niezbędne do ustalenia występującego problemu. Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu i opis problemu i odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Poczty kurierskiej na adres:

eight evenue Katarzyna Radziejewska ul. Warmińska 29/1, 59-220 Legnica
3. Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od ich złożenia.
4. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany pisemnie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
Rozdział 5.

Postanowienia końcowe.

 

§16

 

Konto do przelewów ING Bank Śląski: 71 1050 1748 1000 0092 2054 7781

 

§17


Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2016 r.